32è Concurs de cartells de la 167a Fira de la Candelera

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària celebrada el dia vint-i-u de juliol de 2016, va aprovar les bases del Concurs de
Cartells de la Fira de la Candelera de Molins de Rei. El text íntegre de la publicació està inserit en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
de data 1 d’agost de 2016, amb número de registre 022016013281.

Objecte
L’objecte de la convocatòria és anunciar, sota el règim de pública concurrència, el 32è Concurs de Cartells de la Fira de la Candelera de Molins
de Rei.

Beneficiaris i requisits
Poden participar en aquest concurs persones majors d’edat, a títol individual o per equips, sempre que no estiguin afectades per cap de les
prohibicions contemplades en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS).

El participant guanyador del concurs haurà de col·laborar en les adaptacions de l’obra que s’escaiguin per aplicar-la en els diferents formats, i aquestes adaptacions les haurà de
lliurar en els terminis que li indiqui l’Oficina de la Fira de l’Ajuntament.

Els participants podran presentar més d’un cartell, cadascun dels quals ha de seguir els criteris de presentació. Un cartell pot ser presentat per més d’un participant.

Format de les obres
Les mides del cartell han de ser de 42 cm (amplada) x 60 cm (alçada) i ha d’anar muntat amb suport rígid (cartó ploma, fullola…). En cas que el cartell presentat sigui una imatge, s’ha de poder adaptar als formats que indiqui l’Organització. Al peu de l’obra s’ha de deixar un espai de 5,5 cm apaïsat per posar-hi uns altres textos.

En el moment de la confecció de l’obra, cal tenir en compte que les reproduccions del cartell seran diverses (banderoles, pòsters, litografies, programes, fullets, plànols, adhesius…) i que algunes podran ser en blanc i negre.
El text ha de ser:
167a Fira de la Candelera
Molins de Rei, 2, 3 i 4 de febrer de 2018

Forma de presentació de les obres
Al dors del cartell ha de constar el títol de l’obra. El cartell ha d’anar acompanyat d’un sobre tancat, identificat exclusivament amb el títol de l’obra, i a
l’interior hi figurarà el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon (mòbil preferentment) i l’adreça de correu electrònic de l’autor/a o autors/ores, i un CD amb la
imatge presentada, com també un document signat per l’autor/a o autors/ores on es declari que el cartell és de nova creació i que no ha estat premiat
ni publicat prèviament.

En el CD, a més de la imatge presentada s’hi ha d’incloure l’adaptació del cartell en les mides següents: 48 x 67 cm, 32,3 x 46 cm, 14,8 x 21 cm, 90 x 120 cm, 80 x 200 cm i 150 x 250 cm.

Termini i lloc de lliurament de les obres
La presentació d’originals està oberta des de l’endemà de la publicació al BOP d’aquesta convocatòria fins al 10 de novembre de 2017. Els cartells s’hauran de lliurar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Molins de Rei en horari d’atenció al públic: de dilluns a dijous, de 8.30 a 19 h, i divendres, de 8.30 a 15 h. Ajuntament de Molins de Rei Oficina d’Atenció Ciutadana Carrer de Rubió i Ors, 2-4 08750 Molins de Rei

Criteris d’atorgament del veredicte
El jurat tindrà en compte que el cartell ha d’anunciar la celebració de la Fira de la Candelera, preferentment a partir de la representació al·legòrica
de l’esperit agrícola, comercial i industrial de la Fira.

Procediment de la concessió del veredicte del concurs

La concessió s’efectua una vegada el jurat ha fet la valoració de les obres del Concurs de Cartells de la Fira de la Candelera. És l’òrgan competent per a la instrucció del procediment i està constituït per les
persones següents:

  • l’alcalde de l’Ajuntament de Molins de Rei o la persona en qui delegui
  • el president o presidenta de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local o la persona en qui delegui
  • el regidor o regidora de la Fira de la Candelera o la persona en qui delegui
  • la directora de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local o la persona en qui delegui
  • la directora de Fira o la persona en qui delegui • un representant del sector de les arts
  • dos representants del sector de la difusió i la comunicació
  • un representant del sector agrícola
  • dos representants del sector comercial
  • un representant del sector industrial
  • un representant del sector serveis

L’Organització es reserva el dret d’afegir un membre al jurat en casos especials. El veredicte del jurat serà inapel·lable i quedarà recollit en l’acta corresponent. El jurat es reunirà en el termini màxim de 6 dies naturals després de la finalització de la data de presentació de les obres.

Resolució del veredicte del concurs
La resolució de la subvenció es farà pública com a màxim el dia 17 de novembre de 2017. Publicitat de l’obra premiada La subvenció atorgada a l’empara d’aquestes bases serà objecte de publicitat a través de la seu electrònica del web de l’Ajuntament de Molins de Rei, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a l’Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme, al web www.candelera.cat i als mitjans de comunicació locals.

Quantia del premi del concurs

El premi al cartell guanyador del Concurs de Cartells de la Fira de la Candelera és de 1.400 €, contemplat en les despeses de l’aplicació pressupostària 5100.431101.48000 del pressupost municipal de 2018.

Aquest import està subjecte a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni.

Pagament del premi del concurs

El premi es lliurarà en el marc del pregó de la 167a Fira de la Candelera.

Exposició de les obres
Els cartells presentats al concurs s’exposaran durant la celebració de l’edició de la Fira de la Candelera per a la qual es presenta l’obra a la sala d’exposicions que s’anunciarà prèviament en el programa de la Fira de la Candelera.

Devolució de les obres
El cartell guanyador quedarà en propietat de l’Ajuntament, que tindrà els drets totals per reproduir-lo. L’Organització no es fa responsable de qualsevol conflicte de publicació o utilització de l’obra.

Els cartells no premiats es podran recollir a l’Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (pl. del Mercat, 5-6, Molins de Rei) a partir del dia 1 de març de
2018 fins al 30 d’abril del mateix any. Aquells cartells que no hagin estat recollits dins el termini establert quedaran en propietat de l’Ajuntament de
Molins de Rei.

Dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa les persones que participen en aquest concurs que les seves dades seran incloses en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Molins de Rei, amb la finalitat de dur a terme la gestió d’aquest
acte sociocultural de la Fira de la Candelera, com també per a la tramesa d’informació d’altres actes i activitats socioculturals que organitzi o hi doni
suport l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local de l’Ajuntament de Molins de Rei, i puguin ser del seu interès.

Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant una instància presentada en el Registre de l’Ajuntament de Molins de Rei. Comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions
En compliment del que es disposa en l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el text de la convocatòria i la informació
requerida en el punt 8 d’aquest article seran comunicats a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). La BDNS donarà trasllat al BOP de Barcelona de l’extracte de la convocatòria perquè sigui publicada.

Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs implica que els participants n’accepten les bases. Les obres que no s’ajustin a les bases seran desqualificades. Qualsevol cas no previst serà resolt pels organitzadors.

Disposició final
Per a tot el que no queda recollit en aquestes Bases Especifiques, la Convocatòria es regirà per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juny, que la desenvolupa.